Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các loại xe quy định tại khoản 3, 5 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019

Cập nhật: 08/12/2022

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các loại xe quy định tại khoản 3, 5 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các loại xe quy định tại khoản 3, 5 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019

Từ khóa:

Thể loại: Công khai ngân sách

Tác giả:

Nguồn tin: R&D