Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Đài
Khối Biên tập
Khối Kỹ thuật
Khối Quản lý
Khối Doanh nghiệp
Khối Đào tạo
Cơ quan thường trú