cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Công khai ngân sách

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2021

R&D - DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2021

R&D
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2019
R&D
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI
R&D
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2018
R&D
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2020
R&D
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM