Công khai ngân sách

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

R&D - Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2020 của Đài TNVN

11/03/2022
09/03/2022 |  R&D
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2022
09/03/2022 |  R&D
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2020
26/03/2021 |  R&D
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2021
26/03/2021 |  R&D
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2019
02/10/2020 |  R&D
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI