Công khai ngân sách

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các loại xe quy định tại khoản 3, 5 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019

R&D - Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các loại xe quy định tại khoản 3, 5 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019

08/12/2022
11/03/2022 |  R&D
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI
09/03/2022 |  R&D
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2022
09/03/2022 |  R&D
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2020
26/03/2021 |  R&D
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2021
26/03/2021 |  R&D
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2019