Chuyển Đổi Số

Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trên thế giới và các giải pháp chuyển đổi số tại Việt Nam

R&D - Ngày 15/12/2021, Ban Đề án Chuyển đổi số Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trên thế giới và các giải pháp...

27/10/2022
27/10/2022 |  R&D
Thách thức của phát thanh trên con đường chuyển đổi số
27/10/2022 |  R&D
Phát triển nền tảng phát thanh số, truyền hình số Quốc gia
27/10/2022 |  R&D
Chuyển đổi số giúp báo chí đáp ứng tốt nhu cầu của công chúng
27/10/2022 |  R&D
Quyết định số 3556/QĐ-TNVN ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đài Tiếng nói Việt Nam
27/10/2022 |  R&D
Quyết định số 2660/QĐ-TNVN ngày 30 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập Ban xây dựng Đề án chuyển đổi số Đài TNVN