QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2019

Cập nhật: 26/03/2021

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2019

STT Tên báo cáo Năm / Kỳ báo cáo Biểu mẫu
Số quyết
định côngbố
Ngày
công bố
Đường dẫn văn bản
1 Công khai quyết toán ngân
sách nhà nước năm 2019
2019
Số 85
/QĐ-TNVN
20/01/2021 Công khai quyết toán NSNN 2019
Biểu mẫu Công khai quyết toán
thu chi NSNN 2019

Từ khóa:

Thể loại: Công khai ngân sách

Tác giả:

Nguồn tin: R&D