QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2018

Cập nhật: 02/10/2020

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 2018

STT Tên báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 2018 Số 713 /QĐ-TNVN 31/3/2020 Công khai quyết toán NSNN 2018

Biểu 04 Công khai quyết toán thu chi NSNN 2018

Biểu 04 Công khai quyết toán thu chi NSNN 2018

Từ khóa:

Thể loại: Công khai ngân sách

Tác giả:

Nguồn tin: R&D