DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2021

Cập nhật: 26/03/2021

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2021

STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Công bố công khai dự toánthu chi NSNN năm 2021 2021
Số 85
/QĐ-TNVN
20/01/2021 Công bố công khai dự toán thu chi NSNN 2021
Biểu 01 Công bố công khai dự toán thu chi NSNN 2021
Biểu 02 Công bố công khai dự toán thu chi NSNN 2021

Từ khóa:

Thể loại: Công khai ngân sách

Tác giả:

Nguồn tin: R&D