DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2020

Cập nhật: 02/10/2020

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2020

STT Tên báo cáo Năm/ Kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Công bố công khai dự toán thu chi NSNN năm 2020 2020 Số 713 /QĐ-TNVN 31/3/2020 Công bố công khai dự toán thu chi NSNN 2020

Biểu 01 Công bố công khai dự toán thu chi NSNN 2020

Biểu 02 Công bố công khai dự toán thu chi NSNN 2020

PL Công bố công khai dự toán NSNN 2020

Từ khóa:

Thể loại: Công khai ngân sách

Tác giả:

Nguồn tin: R&D