Củng cố văn hoá gia đình - nền tảng vững chắc xây dựng văn hoá xã hội (25/11/2021)

Cập nhật: 25/11/2021

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ 6 nhiệm vụ để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt.
Có thể nói, củng cố văn hoá gia đình chính là nền tảng vững chắc xây dựng một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, cùng trò chuyện với khách mời là nhà báo Bùi Hoàng Tám, báo điện tử Dân trí, nhà văn Trang Hạ và chuyên gia tư vấn tâm lý, diễn giả truyền cảm hứng Tuệ An.

Từ khóa: #văn hoá gia đình #văn hoá xã hội

Thể loại: Đời sống

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập