Xây dựng Khung bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính. (25/5/2023)

Cập nhật: 25/05/2023

Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Khung Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước nhằm góp phần đổi mới phương thức và hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành của các các cấp, các ngành, từ phương thức truyền thống sang dữ liệu số.

Từ khóa: # Chính phủ #Chuyển đổi số # Khung chỉ số điều hành

Thể loại: Nội chính

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập