Nhận thức lệch lạc -nguồn cơn dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa (07/6/2023)

Cập nhật: 07/06/2023

Đất nước phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Cuộc sống người dân Việt Nam ngày càng nâng cao, tiếp nhận được nhiều cái mới, nhận thức về lý tưởng, giá trị xã hội cũng cởi mở, thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại. Tuy nhiên, chính sự cởi mở cũng làm cho một bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân bị tác động tiêu cực, dẫn tới rơi vào cái bẫy của sự thiên kiến, lệch lạc, xa rời với lý tưởng. Những suy nghĩ lệch lạc sẽ dẫn đến sự thay đổi về hành vi, thay đổi về quan điểm chính trị và là mầm mống của các hoạt động chống phá chế độ dưới nhiều hình thức. Đó là quá trình của “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Vì vậy, ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc, thiên kiến từ sớm từ xa cũng chính là ngăn quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa ở mỗi cá nhân, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên, tạo ra một xã hội phát triển lành mạnh.

Từ khóa: #diễn biến #chuyển hỏa

Thể loại: Pháp luật

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập