Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Cập nhật: 09/11/2019

Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh, phát thanh trên Internet, phát thanh có hình và báo viết.

Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh, phát thanh trên Internet, phát thanh có hình và báo viết.

Đài Tiếng nói Việt Nam viết tắt bằng tiếng Việt là Đài TNVN, có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Voice of Vietnam, viết tắt là VOV.

Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí, tần số và truyền dẫn, phát sóng phát thanh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định,sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm và các dự án, đề án quan trọng khác của Đài Tiếng nói Việt Nam; tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án sau khi được phê duyệt.

3. Quyết định chương trình, thời lượng, phương án và địa điểm sản xuất, phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức sản xuất các chương trình và thực hiện truyền dẫn, phát sóng; thu thập tin tức, tư liệu, sản phẩm nghe - nhìn, sản phẩm truyền thông đa phương tiện; thực hiện quy định của pháp luật về lưu trữ quốc gia các tư liệu phát thanh, truyền hình.

5. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

6. Tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát thanh.

7. Hướng dẫn các đài phát thanh, đài phát thanh - truyền hình địa phương về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phát thanh; tư vấn và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phát thanh.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế về phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

10. Tham gia xây dựng các chương trình, đề án, dự án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Tiếng nói Việt Nam theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

11. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của hệ thống phát thanh Việt Nam.

12. Thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam theo quy định của pháp luật.

13. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Đài Tiếng nói Việt Nam theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

14. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

15. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách hàng năm của Đài Tiếng nói Việt Nam sau khi được phê duyệt; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý,sử dụngngân sách, tài sản được giao ở trong và ngoài nước; điều phối các nguồn tài chính giữa các đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

17. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện chế độ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI LẠI THÔNG TIN

Đây là các kênh thông tin tin chung của đài cung cấp đến cho độc giả cả nước. Chính vì vậy, những cá nhân tập thể khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi để đăng tải lại trên các nguồn thông tin khác, vui lòng ghi rõ nguồn thông tin được lấy tại trang VOV.GOV.VN. Nếu không ghi rõ nguồn, chúng tôi có thế khởi kiện luật vi phạm bản quyền nội dung phát sóng và các chương trình của chúng tôi đã đăng tải trên trang web VOV.GOV.VN dựa trên những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề bản quyền nội dung số.
Các thông tin về người dùng Facebook, Google sẽ được bảo mật và không lạm dụng dữ liệu.

Chính sách sử dụng dữ liệu thu thập từ Google
Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập từ người dùng Google, cụ thể là email để cho phép người dùng đăng nhập trực tiếp vào hệ thống, tham gia bình luận và lưu trữ thông tin trong quá trình duyệt web. Ngoài ra, chúng tôi cam kết không sử dụng dữ liệu email thu thập được vào bất cứ mục đích nào khác.

Chính sách sử dụng dữ liệu thu thập từ Facebook
Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập từ người dùng Facebook, cụ thể là tài khoản Facebook để cho phép người dùng đăng nhập trực tiếp vào hệ thống, tham gia bình luận và lưu trữ thông tin trong quá trình duyệt web. Ngoài ra, chúng tôi cam kết không sử dụng dữ liệu tài khoản facebook thu thập được vào bất cứ mục đích nào khác.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

Từ khóa:

Thể loại: Tin tức sự kiện

Tác giả:

Nguồn tin: R&D